פיצויי פיטורים במקרה של מעבר דירה

לא רבים יודעים זאת, אך גם אם עובד עוזב את עבודתו מיוזמתו כדי לעבור את מקום מגוריו, בתנאים מסוימים, הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

סעיף 8(2) לחוק פיצויי פיטורין 2013 קובע:

לעניין חוק זה, התפטרות עובד לשם העברת מגוריו … לישוב כפרי … או ליישוב באזור פיתוח … בכפוף לתנאים הקבועים בחוק … שאתה מוכיח. שאתה תושב כפי שנקבע בחוק… הכל על בסיס מקרה לגופו.

תקנה 12(ב) לתקנות פיצויי פיטורים התשכ"ד-1964 קובעת כדלקמן:
התפטרות עובד נחשבת לפיטורים לפי סעיף 2 לסעיף 8 לחוק, אם העובד התגורר לפחות 6 חודשים בישוב כפרי או בישוב באזור פיתוח אליו עבר את מגוריו.

לצורך החלת חוק ותקנות העברת מגורים, ניתן את הדוגמה הבאה:

לפני כשבע שנים וארבעה חודשים עזב העובד את עבודתו בתל אביב ועבר להתגורר בכרמיאל. לפיכך הגיש העובד הודעת התפטרות מעבודתו בתל אביב, עקב העברת המגורים המתוכננת. כעת, לאחר 7 שנים וארבעה חודשים, נודע לו כי הוא זכאי למעשה לפיצויי פיטורים, שכן לפי החוק והתקנה התפטרותו נחשבת לפיטורים, שכן העיר כרמיאל נחשבת בתקנה "כיישוב פיתוח" ואלו. עוברים לשם מתל אביב זכאים לפיצויי פיטורים. העובד ביקש לתבוע פיצויי פיטורים וכן פיצוי בגין הלנת פיצויים למשך 7 שנים.

מבחינה משפטית, העובד יכול לתבוע פיצויים תוך 7 שנים מסיום יחסי העבודה ואכן חלפו 7 השנים, אולם במקרה זה, על פי סעיף 20(א)(5) לחוק הגנת השכר מוגדר:

"שהרי אם הזכות לפיצוי תלויה, לפי הוראת חוק, בהתקיים תנאי על ידי העובד לאחר יום סיום יחסי העבודה או בהתקיים תנאי לפרק זמן מסוים לאחר מכן. יום – יום התקיימות תנאי זה או היום שבו מסתיימת תקופה זו, לפי העניין."

לפיכך, לפי הדוגמה לעיל, התנאי הוא שהעובד ייחשב כ"תושב" באזור המגורים החדש בכרמיאל, והוא ייחשב תושב, רק לאחר 6 חודשי מגורים, כלומר רק לאחר שהה 6 חודשים בעיר כרמיאל, או לאחר מכן גדלה זכותו לפיצויי פיטורים, כך שיש להפחית – 7 שנים וארבעה חודשים שחלפו, 6 חודשים, ובכך הוכח שהעובד עומד במועד. לפני חוק ההתיישנות.

לעניין ניכוי מס במקור – לפי סעיף 17 א(א) לחוק הגנת השכר:

"הזכות לפיצוי בגין שכר חריג, להבדיל משכר, תתיישן אם לא תוגש תובענה בבית משפט מחוזי כהגדרתו בחוק בית הדין לעבודה… תוך שנה מיום חישוב השכר המלא. "

המסקנה הנגזרת מסעיף זה, אשר חלף מזמן, מעבר לשנה בה רואים את השכר כמלא ועל כן, הזכות לניכוי פיצויים תפקע לאחר שנה בלבד, ולפיכך לא יוכל העובד לתבוע את המעסיק בנקודת זמן זו..